VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYObchodní společnost: Václava Matoušková Filipová

IČO: 08913196
se sídlem Ostravská 636, Letňany, 199 00 Praha 9
Zapsaný u: Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – 9 Letňany
Č.j.: MC18 4362/2020 OZP
Sp. značka: OZI 385/2020/ZO-REG-01
kontaktní osoba: Václava Matoušková Filipová
email: info@super-bets.cz
telefon: +420 721 639 846
vydává tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní společnost Václava Matoušková Filipová (dále jen „Super-Bets“) je provozovatelem internetových stránek www.super-bets.cz (dále jen „webu“).

Super-Bets poskytuje poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě.

Smlouvou o poskytování služeb se Super-Bets zavazuje poskytnout zákazníkovi službu spočívající v poskytování tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, a to za úplatu a v závislosti na typu zaplacené služby, kterou zákazník zvolí.

Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a Super-Bets nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (analýzy).

Služby poskytované Super-Bets (sázkové poradenství) mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní či jinou sázkovou příležitost a událost. Super-Bets výslovně deklaruje, že nepřijímá od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.

Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků.

Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.

V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako nespotřebitel nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.

V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP, může jí tedy být například i kupní smlouva na Exclusivní členství či na Golden tipy, apod. Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je Super-Bets archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

Adresa pro doručování: Václava Matoušková Filipová, Ostravská 636, Letňany, 199 00 Praha 9.
1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Super-Bets nabízí a poskytuje své služby na webu (www.super-bets.cz).

Super-Bets nabízí svým zákazníkům Exclusivní členství, jež je rozděleno na 2 druhy, lišící se pouze dobou trvání členství a v závislosti na něm jeho cenou. V rámci Exclusivního členství bez ohledu na jeho druh Super-Bets zákazníkovi garantuje poskytnutí 2-3 Exclusivních tipů denně po celou dobu trvání Exclusivního členství. Exclusivní tipy jsou základním druhem tipů poskytovaných ze strany Super-Bets.

Současně si zákazník může přikoupit Golden tipy, jejichž druhy se liší pouze dobou trvání poskytování těchto tipů, a v závislosti na něm cenou, přičemž poskytování těchto služeb není závislé na době trvání Exclusivního členství, pokud dochází k souběhu obou poskytovaných služeb a Exclusivní členství by vypršelo dříve.

V rámci Golden tipů získá zákazník od Super-Bets možnost zakoupení dalších 4 druhů tipů, přičemž se jedná o 3 tipy tzv. sólo sázky ( každý jednotlivý tip obsahuje pouze jednu sázkovou příležitost), a 1 tip tzv. AKU sázky (skládá se ze 2-4 sázkových příležitostí s výsledným kursem 3 a více). Všechny tyto tipy lze zakoupit jednotlivě, ale i jako balíček jež je platný po dobu trvání uvedené u zakoupené služby.

Golden tipy mají obvykle vyšší důvěru ze strany Super-Bets oproti základním tipům v sekci Exclusive, a liší se i cenou.

V rámci služby Exclusivního členství, nebo Exclusivní členství + Golden tipy, obdrží zákazník přístup ke všem tipům u dané sekce, po dobu trvání zakoupené služby, jež je u každé služby uvedená.

Veškeré tipy jak v sekci Exclusivní členství, tak tipy Golden, jsou poskytovány denně.

Poskytování Golden tipů není podmíněno trváním Exclusivního členství, resp. nedojde-li k prodloužení Exclusivního členství, nezaniká tak i přístup ke Golden tipům pokud mají v dané situaci delší dobu platnosti.

Super-Bets uvádí popis jednotlivých druhů Exclusivních členství na webu a na to navazujících možností nákupu dalších tipů Golden, balíčků a tarifů, případně dalších služeb, včetně jejich ceny. Cena služeb je uvedena včetně veškerých daní a poplatků.
Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na uzavření smlouvy.
2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu www.super-bets.cz.

Objednávka služeb probíhá těmito způsoby:

V případě nových zákazníků, kteří dosud nemají vytvořený svůj zákaznický účet do Exclusive sekce (dále jen „zákaznický účet“), vybere zákazník na webu tlačítko „registrovat se“, následně se mu otevře registrační formulář, po jehož vyplnění a výběru druhu Exclusivního členství (výběr druhu členství je součástí registračního formuláře) a stisku tlačítka „registrovat a zaplatit“ je zákazník přesměrován na platební bránu, kde provede úhradu ceny služby. Objednávka je dokončena a stává se závaznou okamžikem zaplacení ceny služby pomocí platební brány, tj. stiskem tlačítka „zaplatit uvedenou částku“, kterým současně dojde k vytvoření zákaznického účtu.

V případě, že zákazník již má existující zákaznický účet, provede objednávku po přihlášení ke svému zákaznickému účtu tak, že vybere na webu požadovaný druh Exclusivního členství nebo jiné služby nabízené v rámci Golden tipů, a po potvrzení svého výběru, je rovnou přesměrován na platební bránu, kde provede úhradu ceny služeb. Objednávka je dokončena a stává se závaznou stiskem tlačítka „zaplatit uvedenou částku“, která je uvedena u prezentace služby na webu.

Po přesměrování na platební bránu provede zákazník úhradu ceny služby.

Provedením zaplacení ceny objednaných služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky. Před provedením závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou ze strany Super-Bets považovány za správné.

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Objednávka včetně daňového dokladu bude zákazníkovi zaslána na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Super-Bets nenese odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí prováděných. Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu).

Zákazník bere na vědomí, že platba může být provedena i přes platební bránu umístěnou na jiných webových stránkách, resp. u jiného obchodníka.

Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává klientem Super-Bets a přistupuje k nabízeným službám.

Super-Bets si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.
3. TRVÁNÍ SMLOUVY

Doba trvání smlouvy o poskytování služeb je určována druhem služby zakoupené zákazníkem, např. u členství se jedná o dobu trvání členství. Po uplynutí doby trvání zakoupené služby, členství zaniká a tím i poskytování služeb s tím přímo souvisejících.
4. PRODLOUŽENÍ SMLOUVY

Smlouva o poskytování služby Exclusivního členství, či služby Golden tipů se členství neprodlužuje automaticky, nýbrž je nutné ze strany zákazníka členství prodloužit zaplacením ceny daného druhu služby a tím opět aktivovat.
5. ZMĚNA SMLOUVY

Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a Super-Bets je neměnná, bez možnosti změny smlouvy, či nároku na uzavření smlouvy v jiném znění.
6. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na svém zákaznickém účtu, má zákazník přístup k veškerým učiněným objednávkám, informacím o svém aktivním členství nebo dalších nakoupených službách a provedených platbách.

Do svého zákaznického účtu se zákazník přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před zpřístupněním třetím osobám. V případě ztráty či zapomenutí hesla má zákazník možnost kontaktovat pomocí emailu Super-Bets a heslo obnovit.

Zákazník není oprávněn zpřístupnit svůj zákaznický účet třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je Super-Bets oprávněna od smlouvy odstoupit.

Zákaznický účet je i po vypršení zakoupeného členství aktivní, ovšem bez možnosti využívat služby (Exclusive tipy či Golden tipy) až do jejich opětovného zakoupení a tím zpřístupnění k těmto službám.
7. DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není zpoplatněno zvláštní sazbou.
8. PRÁVA A POVINNOSTI SUPER-BETS

Povinnosti Super-Bets vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ. Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.
Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné DPH. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Super-Bets je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny. V případě, že na straně Super-Bets došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není Super-Bets povinna poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě má Super-Bets právo na odstoupení od smlouvy.
Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není Super-Bets povinna smlouvu uzavřít.
V případě, že Super-Bets zaznamená jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Super-Bets si současně vyhrazuje právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje Super-Bets za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu.
Super-Bets neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.
Super-Bets nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu či použitím případné analýzy sportovní či jiné poskytnuté události.
Super-Bets nenese odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí Super-Bets bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných Super-Bets je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné a vedoucí k úspěšnému tipu, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.
Super-Bets má právo vypovědět smlouvu, jestliže
a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP,
b) stane-li se plnění smlouvy nemožné,
c) Super-Bets ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti,
d) v případě, že klient Super-Bets uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo
e) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.
9. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP.
Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.
Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.
Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.
Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u Super-Bets dotazem učiněným telefonicky či emailem.
Zákazník je povinen uhradit Super-Bets cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.
§ Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi Super-Bets a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované Super-Bets objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.
§ Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.
§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím Super-Bets vznikne.
§ Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je Super-Bets oprávněna od smlouvy odstoupit.
§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté Super-Bets vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma.
Způsobí-li zákazník poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenese Super-Bets žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet.
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Zákazník bere na vědomí, že důvodem k odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných Super-Bets je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné a vedoucí k úspěšnému tipu a tudíž finančnímu zisku, jak zákazník očekával.
10. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá Super-Bets o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu v Exclusivní sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svému zákaznickému účtu, zobrazil zakoupené tipy apod.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a Super-Bets na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek začala s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit Super-Bets poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat Super-Bets formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na adresu: Václava Matoušková Filipová, Ostravská 636, Letňany, 199 00 Praha 9, info@super-bets.cz.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle Super-Bets oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu Super-Bets obdržené finanční prostředky, resp. jejich poměrnou část bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Super-Bets doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použije Super-Bets stejný platební prostředek, který byl zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak.
11. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen zaplatit Super-Bets cenu za objednané služby.

Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná současně s podáním objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet vedený na jméno provozovatele tohoto webu, tedy obchodní společnosti Václava Matoušková Filipová.

Cenu služeb zákazník uhradí prostřednictvím platební brány (kam je automaticky přesměrován po vytvoření objednávky).

Zákazník bere na vědomí, že některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem Super-Bets zpracovává osobní údaje zákazníka, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde: Ochrana a zpracování osobních údajů.
13. PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Případné reklamace může zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@super-bets.cz. Reklamaci jsou Super-Bets povinny vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Super-Bets následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.

Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti Super-Bets, která je pouze doporučující/informující, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, Super-Bets neposkytuje žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události, a negarantují zisk či pravidelný příjem.
14. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ Super-Bets sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje Super-Bets, zejména skrze adresu elektronické pošty: info@super-bets.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašlou Super-Bets na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

V případě, že dojde mezi Super-Bets a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u Super-Bets a v případě žádosti je Super-Bets zákazníkovi zpřístupní.

Super-Bets může znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvede Super-Bets datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.

Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.
Tyto VOP byly vyhotoveny dne 5. února 2020 a jsou účinné od 6. února 2020 do doby jejich případné změny ze strany Super-Bets.
Obchodní společnost Václava Matoušková Filipová provozovatel webu www.super-bets.cz2020 © super-bets.cz
Všechna práva vyhrazena.

Web vytvořil - Patrik Picka


Web je určen pouze pro uživatele starší 18 let. Negarantujeme žádný příjem ani zisk. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost!